HASTA GÜVENLİĞİNDE YÖNETİCİLERİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUMLULUKLARI

Güvenli bakım herkesin sorumluluğundadır ancak güvenli bir bakım ortamı sağlamak liderin işidir. Güvenli sağlık hizmetinin tasarlanmasında üst yönetim birçok sorumluğu yerine getirmelidir.

Bunlar:

    Hasta güvenliğinin ortak hedef olması

    Tıbbi ve idari yöneticilerin katılması ile desteklenen hasta güvenliği komitesinin, organizasyonun ortak bir hedefi olarak kurulması,

    Hedeflerin ve gerçekleşenlerin sürekli izlenmesi,

    Üst yönetimin hasta güvenliğinin geliştirilmesi ve çalışanların katılımına dikkat çeken raporlamaları sıkça yapması,

    Yüksek riskli süreçlerin değerlendirilmesi (ilaç yönetimi, transfüzyon uyulamaları, cerrahi uygulamalar, hastayı mobilize etme ve hasta transferi),

    Yıllık iş planlarına güvenli ürün/hizmet geliştirilmesi için gerekli desteğin verilmesi,

    Hasta güvenliği planlarının üst yönetimin sorumluluğu tanımını da içerecek şekilde hayata geçirilmesidir

    Hasta güvenliğinin herkesin sorumluluğu olması

    Cesaretlendirmeyi bir araç olarak kullanarak bütün çalışanların hasta güvenliği çalışmalarına katılımının sağlanması

    Hasta güvenliği konusundaki mesajların tekrarlanması, bütün organizasyona tutarlı bir şekilde aktarılması ve bu mesajlarında hasta güvenliği problemlerinin bir kalite problemi olduğunun vurgulanması

    Organizasyonun bir güvenlik sistemi olarak ele alınmasıdır.

    Hasta güvenliği ile ilgili atamaların yapılması ve bu konudaki beklentilerin oluşturulması

        Üst yönetimin hasta güvenliği konusunda amaç birliği sağlaması,

        Hasta güvenliği planlarının üst yönetimde dahil bütün çalışanların bu konudaki yetki ve sorumluluklarını içerecek şekilde oluşturulması,

        Planın hedefleri, bütçesi, insan kaynağı, veri toplama ve analiz tekniklerinin tanımlanması, komiteye düzenli raporlamanın yapılmasıdır

    Hataların analizi ve sistemlerin yeniden tasarlanması için insan kaynağı ve finansal kaynakların sağlanması

        Riskli sistemlerde güvenlik ile ilgili sorumlulukların multi disipliner ekiplere verilmesi,

        Sistem tasarımının organizasyonun sorumluluğu olmasıdır.

    Hasta Güvenliği sağlamaya yönelik planlamalar yapılması

    Çalışma saatlerinin, iş yükü, çalışan oranları, iş arasında bölünme, vardiyalarda uykusuzluğun etkisine dikkat ederek belirlenmesi,

    Çalışan eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, çalışanların devir hızının izlenmesi,

    Sadece bireyin işinin tasarımına değil, aynı zamanda ekiplerin eğitilmesine önem verilmesi,

    Uzun vardiyaların azaltılması,

    Tekrarlı fonksiyonları yerine getiren çalışanların rotasyona tabi tutulmasıdır.

    Hafızaya güvenin önlenmesi

        Uygun olduğunda kontrol listeleri ve protokollerin kullanılması,

        Klinik rehberlerin oluşturulması,

        İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşim kontrolleri için geliştirilen yazılımların kullanılması,

        Otomasyonda kullanıcının alarmlara dikkat etmesi, alarm nedenlerinin cihaz üzerinde gözükmesinin sağlanması

        Güvenli bakım htm sağlık çalışanlarının sorumluluğundadır, ancak, güvenli bir bakım ortamı sağlamak liderin işidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi hasta güvenliğinin sağlanması tüm sağlık çalışanların sorumluluğu olduğu kadar en başta liderlerin sorumluluğudur.

Aynı zamanda tüm sağlık çalışanları, hasta güvenliği programlarına katılmalı, hasta güvenliği  kültürün oluşturulması çalışmalarında yer almalı, uygulanan faaliyetlerde, izleme- denetleme faaliyetlerinde ve hizmet içi eğitimlerde yer alarak hasta güvenliği uygulamaları konusundaki sorumluluğunun bilincinde  olmalıdır.

Bu bilincin oluşturulması için hataların önlenmesi sürecinde cezalandırma yerine ödüllendirmenin önceliğini benimseyen kurumsal iklim yaratmak gerekir. Suçlama kültürünün yerini sistem geliştiren yapılar oluşturulması teşvik edilmelidir. Sağlık çalışanlarının tutum, davranış ve uygulama hatalarını ortaya çıkartacak, hataların ciddi hasarlara yol açmadan engellenmesini sağlayacak ve çalışanların gelişimini destekleyecek, korku kültürünün olmadığı bir kurum kültürü oluşturmak gerekir. Bu amaçla çalışanların eğitimlerine önem verilir ve aynı zamanda hata bildirim süreçlerinin sistematize edilir..

Dolayısıyla hasta güvenliği açısından, sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürünü algılama biçimlerini değiştirmek ve bu konu da ortak dil oluşturarak ortak kültürü benimsemelerini sağlamak yönetsel zorunluluktur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
Scroll to Top